NYLON MAGAZINE

ISLYNYC Marble Choker styled by Michael Kozak for Nylon Magazine